Strona firmy doradczej na temat dotacji w programie BRIdge Alfa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jest Instytucją Pośredniczącą dla Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Program BRIdge Alfa służy wspieraniu projektów badawczo-rozwojowych.

Stanowi pomost ku komercjalizacji projektów B+R.

Działanie ma być platformą łączącą pomysłodawców z inwestorami.

Program służy wypełnieniu luki kapitałowej, która uniemożliwiała naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

BRIdge Alfa przyczyni się do realizacji pomysłów znajdujących się w fazie seed, w której ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, jednak można je zweryfikować stosunkowo niedużym kosztem.

Wnioskodawcy/Inwestorzy otrzymają bezzwrotne wsparcie, którego NCBR udziela im na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Sieć Inwestorów stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Za pośrednictwem wehikułu selekcjonowane będą pomysły o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Będą wchodzić na rynek dzięki zapewnieniu przejścia przez fazę proof of principle i proof of concept oraz wszystkich usług niezbędnych do przekształcenia w spin-off.

Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt między innymi dla funduszy venture capital.

drawit-diagram-1

Konkurs na dofinansowanie projektów grantowych

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 4 maja do 19 maja 2016 r.

W ramach, Poddziałania 1.3.1. dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof of concept na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Proof of Concept.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro- lub małego przedsiębiorcy, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia. Wnioskodawca powinien być przedsiębiorcą innowacyjnym w rozumieniu Art. 2 pkt 80 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014.*

*przedsiębiorstwo innowacyjne

Budżet i poziom dofinansowania:
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 450 000 000 PLN w tym:
a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 28 125 000 PLN;
b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 421 875 000 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:
Minimalna wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.
Maksymalna wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln PLN.
Wymagany wkład prywatny stanowi 20% Budżetu Projektu Grantowego.

źródła : NCBR – Instytucja udzielająca wsparcia w ramach programu BRIdge Alfa

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon